Quét thông tin mã QR

Lấy thông tin từ mã QR từ ảnh trên điện thoại hay máy tính mà không cần máy khác để quét.

Thông tin mã QR:

QR Preview

Quét mã QR

Lấy thông tin từ mã QR

Hỗ trợ nhiều loại mã QR

Với nhiều loại mã QR được hỗ trợ giúp bạn có thể nhanh chóng lấy thông tin

QR tài khoản ngân hàng

Lấy thông tin ngân hàng và số tài khoản từ mã QR

Link trang web

Lấy đường dẫn (link) từ mã QR trên điện thoại hay máy tính mà không cần máy khác để quét.

Số điện thoại

Lấy số điện thoại từ mã QR

Wifi

Lấy thông tin mạng wifi và mật khẩu từ mã QR

Facebook

Lấy địa chỉ Facebook từ mã QR

Nội dung

Và các nội dung khác từ mã QR