Tạo mã QR văn bản

Bước 1: Chọn loại mã QR bạn muốn tạo

Bước 2: Nhập thông tin mã QR

Các sản phẩm để trưng mã QR